ขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วย

สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรม
และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
หน้าหลัก ติดต่อ