เรื่อง
ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 20 ฉบับที่ 2 และ 3

จากคุณ
อาจารย์ทองพูล หีบไธสง e-mail : iammunoi@it.kmitnb.ac.th

รายละเอียด
โดยรายละเอียของขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วย

ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์
ด้านภาษาศาสตร์
ด้านการศึกษา
และอื่น ๆ

ไฟล์ที่แนบมา
 

ย้อนกลับไปหน้าเดิม
 
หน้าหลัก ติดต่อ