|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 A Simple Pulse Width Modulator Using Current Conveyor
Montree Siripruchyanoon , Paramote Wardkein and Wipa Sangpisit
2 Low-Voltage Translinear-based Current Source for Temperature Compensation
Teerasilapa Dumawipata , Sumalee Unhavanich , Worapong Tandsrirat and Wanlop Surakampontorn
3 Comparison of Detachment Methods for Biofilm Removal on Glass and Stainless Steel Surfaces
Savitri Vatangyoopaisarn
4 การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับของโลหะในการดัดท่อกลมเรียว
ชาญ ถนัดงาน , ธนู ฉุยฉาย , ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี และ อุดมศักดิ์ ธัญญรักษ์
5 การศึกษาเชิงทดลองการลดระดับเสียงรบกวนด้วยวิธี FXLMS
สุวัฒน์ กุลธนปรีดา และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ
6 การควบคุมความสั่นสะเทือนของแผ่นเรียบบางโดยใช้การหน่วงของแผ่นชั้นซึ่งถูกบังคับโดยการกระตุ้นแผ่นบังคับ
จักร จันทลักขณา
7 วิธีการจัดสรรแบนด์วิดท์บนการส่งประเภท ABR จากหลายจุดไปสู่หนึ่งจุดในโครงข่าย ATM
ประพันธ์ ปวรางกูร , วิศิษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ , นริศ รังษีนพมาศ และ เวช วิเวก
8 ปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียน
พจนี เทียมศักดิ์
9 คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับการสังเคราะห์สายอากาศ
พูลศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
 
หน้าหลัก ติดต่อ