|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การควบคุมตำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี
มานพ ห่างภัย และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
2 การใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุในภาคการผลิต
ศจีมาศ ณ วิเชียร คันธรส แสนวงศ์ สาลินี อาจารีย์ และ ยุทธการ อาจารีย์
3 การตรวจสอบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเปียโซอิเล็กตริก
กีรติกานต์ พิริยะกุล และ ณรงค์ ธรรมภูติ
4 การประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์ของประเทศไทย
อรุษ เพชรเชิดชู และ ปวีณา นฤพันธุ์กุลชัย
5 การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน
พิทยา แจ่มสว่าง พานิช วุฒิพฤกษ์ และ สันชัย อินทพิชัย
6 ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน้ำและกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน
กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม วริศรา โกระวิโยธิน และ วิเชียร ชาลี
7 การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ
สกุลตลา วรรณปะเข และ จักรพันธ์ เงาทอง
8 การศึกษาอิทธิพลแหวนจิกในกระบวนการตัดไฟน์แบลงค์กิ้ง โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
พิสิษฐ์ ศรีน้อย และ ศิริชัย ต่อสกุล
9 การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
สถาพร โอฬารวิวัฒน์ชัย และ ปารเมศ ชุติมา
10 การใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ปริญญา คูณมี วัชร ส่งเสริม และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
11 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธร่นุ
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล ไอลดา ภูแม้นวาท และ พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
12 การศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์และความสม่ำเสมอตามแนวรัศมีในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลงโดยการจำลองแบบซีเอฟดี
ปริญญา คงพรม อดิศร ประทุมมา ณัฏฐพล มาลัย สุนันท์ ลิ้มตระกูล และ เทอดไทย วัฒนธรรม
13 ต้นทุนการขนส่งรวมต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีผลต่อการเลือก รูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ
อำพล นววงศ์เสถียร สุรัตน์ จันทองปาน ฎาฎะณี วุฒิภดาดร สิทธิชัย ฝรั่งทอง ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ และ ชัญญญาณ์ ป้อมสา
14 การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ นวรัตน์ เอกก้านตรง และ ครรชิต เชื้อขำ
15 การศึกษาอิทธิพลของความยาวสายการผลิตต่อค่าวัดคุณลักษณะสำหรับแผนการชักตัวอย่างแบบต่อเนื่องระดับเดียว
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์
16 การใช้เลือดปลาทูน่าผงเพื่อเสริมโปรตีนและเหล็กในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
สุธีรา มีภักดี เพชรดา รัตนสุวรรณ์ นิสานารถ กระแสร์ชล และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
17 จลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิคชันโดยการเติมตัวทำละลายร่วม
สุนทร แสงส่อง ปาทินันท์ แสงปิ่น และ กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล
18 แผ่นเส้นใยนาโนจากพอลิคาโปรแลคโทน
นพวรรณ ชนัญพานิช และ ชลดา สุวรรณบูรณ์
19 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บุญเลิศ เต๊กสงวน ธีรวุฒิ บุณยโสภณ วิเชียร เกตุสิงห์ และ นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
หน้าหลัก ติดต่อ