|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป
สมมารถ ขำเกลี้ยง
2 การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟ ในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม
พินิจ เนื่องภิรมย์ และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
3 การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์ เหลือทิ้ง
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และ มนตรี สุขเลื่อง
4 ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆ และการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการเกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM
อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน และ วินัย พฤกษะวัน
5 การศึกษาเชิงตัวเลขและทดลองลักษณะทางกายภาพของสแตกที่มีผลต่อสมรรถนะ การทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก
อิศเรศ ธุชกัลยา และ พัชรินทร์ แซ่จัน
6 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารอัลลิลคลอไรด์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง
ภูมินทร์ รักษากิจ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี
7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ และ ธนัญญา วสุศร
8 การทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล
นิติชล ตันสกุล
9 การยับยั้งเชื้อ E. coli สำหรับการพาสเจอร์ไรซ์ชานมโดยสนามไฟฟ้าพัลส์
พานิช อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร พิชยากร มะโนเพียร ชัยอานันต์ เป็งมณี และ นิอร โฉมศรี
10 การยืดอายุข้าวโพดฝักอ่อนด้วยฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
จิรัฐิติกาล บุณธนากร วรรณี ฉินศิริกุล นพดล เกิดดอนแฝก ชาริณี วิโนทพรรษ์ ปกขวัญ หุตางกูร และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
11 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวา ด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก
รัฐพล ศรประเสริฐ และ เสาวรส แพงน้อย
12 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า
นาตยา กีรติภักดี ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ คณิต เฉลยจรรยา
13 การพัฒนาโมเดลการบริหารความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าใน อุตสาหกรรมผลิตก๊าซอุตสาหกรรม
วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง สมศรี ศิริไหวประพันธ์ และ รณินทร์ กิจกล้า
14 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และ อรรถกร เก่งพล
15 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉิน เมื่อเครื่องขัดข้อง
ปิยฉัตร จันทิวา วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ และ สุพิชชา ชีวพฤกษ์
16 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออก และนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนตร์พัณณา ยาวิราช
17 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์
นิฟาตมะห์ มะกาเจ และ อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
หน้าหลัก ติดต่อ