|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 ชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น
ประกาศิต ตันติอลงการ
2 สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน
นาถ สุขศีล และ วชรภูมิ เบญจโอฬาร
3 คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์
ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข พานิช วุฒิพฤกษ์ และ สันชัย อินทพิชัย
4 การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
5 โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์
อลงกรณ์ พรมที พินิจ เนื่องภิรมย์ ศรัณย์ ชูคดี และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
6 ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ภาวนี นรัตถรักษา และ ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
7 วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว
วิทวัส มงคล และ มนตรี คำเงิน
8 การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และ วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
9 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต
กิตติเทพ เฟื่องขจร และ ภาคภูมิ นาพุดซา
10 การจัดการพัสดุคงคลังเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใบไทร์คอร์ด ด้วยวิธีการกำหนดการสั่งซื้อ
จรีรัตน์ อ้วนเสมอ และ โอฬาร กิตติธีรพรชัย
11 การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
อรรถกร เก่งพล และ ธิดารัตน์ สลักคำ
12 การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์ และ ปารเมศ ชุติมา
13 แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิต และการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ และ ปริญญา พัฒนวสันต์พร
14 ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร และ ลักขณา คิดบรรจง
15 การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผง ด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
สุนีย์ เอียดมุสิก วิจิตรา สานพภา และ ณัฐธยาน์ ชูสุข
16 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร อโศก ศรีสวัสดิ์ และ จิตติมา ศีลประชาวงศ์
17 การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์
ไกรศร ตั้งโอภากุล สาวิตรี วทัญญูไพศาล สมชาติ รุ่งเรืองสรการ และ สรร รัตนสัญญา
18 การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์
พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี ขนิษฐา แก้วอิน รวินทร์ สุทธะนันท์ และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา
19 การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก
นาตยา แก้วใส วรพจน์ ศรีวงษ์คล และ ปิยะ กรกชจินตนาการ
20 นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
มนตรี ไชยชาญยุทธ์ และ สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
21 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 
หน้าหลัก ติดต่อ