|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้ แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2
เทพไท ไชยทอง และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ศักรธร บุญทวียุวัฒน
3 ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
เอกชัย ชัยดี อนนท์ นำอิน สุกัลย์ ยะอู๋ และ เอกพจน์ ยศแก้ว
4 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดัน เป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการ สอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ขวัญดาว สวนแสน และ อรรถกร เก่งพล
6 การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย โดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ และ ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
7 แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต
ศิริชัย ยศวังใจ และ ขวัญนิธิ คำเมือง
8 การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus
รัฐพล ศรประเสริฐ อนงคณ์ หัมพานนท์ และ สยาม อรุณศรีมรกต
9 การสกัดน้ำจากแอปเปิลสดโดยใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ร่วมกับการบีบอัดเชิงกล
จุฑาทิพย์ ศรีทาเกิด รุ่งทิวา ขุมคำ วริศรา ยั่งยืนกุล อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ
10 การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์ ศิวาพร บริพันธ์ ณรงค์ ผังวิวัฒน์ และ นพรัต กาญจนประยุธ
11 รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ
บริบูรณ์ ศรีมาชัย
12 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก
ปราโมช ธรรมกรณ์ สุเทพ บุตรดี วิเชียร เกตุสิงห์ และ จิรายุส พู่มนตรี
13 การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงาน ในสถานประกอบการ
อธิปไตย โพแตง และ ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
14 สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์ กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และ ธนสาร อินทรกำธรชัย
15 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร
ศุภโชค แสงสว่าง
16 บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 2559
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 2559
 
หน้าหลัก ติดต่อ