|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล วิเชียร ชาลี
2 การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ และ อรรถพล มาลัย
3 การระบุกลไกการวิบัติแบบอาร์คในดินเหนียวอ่อนที่อยู่หลังกำแพงเสาเข็มรูปตัวแอล ตอกเรียงต่อเนื่องด้วยแบบจำลองกายภาพ
วรายุทธ ไชยสุข พรพจน์ ตันเส็ง และ วิษณุ คงสมพจน์
4 กรณีศึกษา: โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคง ปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
สุรทศ ไตรติลานันท์ สุรพล รวยสูงเนิน
5 การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
6 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ
ชนมน จันทนา และ สุวรรณ หอมหวล
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบ การทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา
สุริยันต์ จอมธนชัย วนิดา รัตนมณี และ รัญชนา สินธวาลัย
8 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น
สมเกียรติ อับดุลเลาะ และ อรรถกร เก่งพล
9 การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน
บดินทร์ เรือนทิพย์ สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้
อภิญญา จันทรวัฒนะ และ ปิยะรัชช์ กุลเมธี
11 ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
12 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
สุพิชชา ภมรจันทรมัส สุพรรณ กาญจนสุธรรม แก้ว นวลฉวี และ ณรงค์ พลีรักษ์
13 การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
นิตยา อุตกฤษฏ์ คณิต เฉลยจรรยา และ ชัยวิชิต เชียรชนะ
14 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
สุนีย์ วรรธนโกมล และ อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
15 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ชญาภัทร์ กี่อาริโย ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ วิเชียร เกตุสิงห์
 
หน้าหลัก ติดต่อ