|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
2 การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม
ภาวิตา อภินันท์ธรรม และ ดลชัย ละออนวล
3 แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทา ภัยพิบัติในประเทศไทย
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
4 ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และ วรรณวิทย์แต้มทอง
5 ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์
พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล และ เอกกมล บุญยะผลานันท์
6 การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้ง เครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี
อณจ ชัยมณี และ วิสุทธิ์สุพิทักษ์
7 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่ม ความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน
อรรถกร เก่งพล และ วุฒิชัย ยังสว่าง
8 การกำหนดจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสม โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พลอยพรรณ ศรีกิจการ และ สุนาริน จันทะ
9 การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
ผุสดี บุญรอด และ ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
10 การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ
วิทยา บุญสุข
11 สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหา การบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์
ธนกร มีหินกอง ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ มนต์ชัย เทียนทอง และ ไพโรจน์ สถิรยากร
13 เซรามิกทางทันตกรรม
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
14 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน
วาสนา จันทร์ขำ
15 สถิติค่าสุดขีด
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ และ อรุณ แก้วมั่น
16 แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ธีรวัช บุณยโสภณ
 
หน้าหลัก ติดต่อ