|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย
อรุษ เพชรเชิดชู
2 ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สุริโย บุมี และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
3 การสืบสวนและเปรียบเทียบกำลังสูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียงของ เหล็กไม่เรียงแนวรีดเมื่อแหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็มแบบไบโพลาร์และแบบยูนิโพลาร์
โอภาส ศิริครรชิตถาวร และ สิริวิช ทัดสวน
4 การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และ วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
5 การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง
ปิยนุช คำฝอย สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และ สิริพร โรจนนันต์
6 การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange
กายรัฐ เจริญราษฎร์ และ ทิชากร สำรองทรัพย์
7 การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบ เพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่
ขนิษฐา กุลนาวิน ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ชมัยพร เจริญพร และ ภัทรสินี ภัทรโกศล
8 การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่
นพรุจ สังข์แป้น และ สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา
9 การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม
อาทิตยา เพชรวรพันธ์ และ จิตรา รู้กิจการพานิช
10 การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์
อิงดาว วิมล และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
11 วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต
อภิชล กำเนิดว้ำ วนิดา รัตนมณี รัญชนา สินธวาลัย และ วรรณรัช สันติอมรทัต
12 การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด
สาวิตรี วทัญญูไพศาล และ ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
13 การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ
สุธิดา อัครชนียากร สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์ และ ฉัตรชนก กิจทวี
14 การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ชัชลิฎา บุญพะเนียด ชญานี อรุณสมบูรณ์ ฐิติกา วงษ์มี และ สมโภชน์ น้อยจินดา
15 การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมัน ที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม
สรพงค์ เบญจศรี ภาณุมาศ พฤฒิคณี สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ สิมลา
16 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง
ปณธร จันทนพ วรรณี ฉินศิริกุล ชาริณี วิโนทพรรษ์ วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์ และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
17 ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ของใบพืชไม้ผลเขตร้อนบางชนิด
ปานทิพย์ บุญส่ง และ วัลภา เนตรดวงตา
18 แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
ปรีดา ปรากฏมาก
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ วิเชียร เกตุสิงห์
20 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา โรงงานเครื่องปรับอากาศ
ธีรวัช บุณยโสภณ สักรินทร์ อยู่ผ่อง และ ปรีดา อัตวินิจตระการ
21 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 
หน้าหลัก ติดต่อ