|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 ผลกระทบของการเผาอบต่อการเปลี่ยนสีของเซอร์คอนธรรมชาติ
ฐิติมา ไหลธรรมนูญ และ วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
2 การพัฒนาสมรรถนะแกนกลางสำหรับอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศไทย: กรณีศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
3 ผลของการใช้แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนแบบออนไลน์ และแบบปกติในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่มีผลต่อความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พรลักษณ์ พันธหชาติ แสงสว่าง
4 การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินด้วยเส้นใยธรรมชาติปกคลุมดิน ผสมผสานการปลูกพืชคลุมดิน
พานิช วุฒิพฤกษ จินดารัตน์ มณีเจริญ สันชัย อินทพิชัย ชัยรัตน์ ธีระวัฒนะสุข และ เชิดชนินทร์ หมดมลทิน
5 การเฝ้าตรวจสภาวะและวินิจฉัยมอเตอร์เหนี่ยวนำบนพื้นฐาน SVM โดยใช้สัญญาณกระแสและแรงดัน
โอภาส ศิริครรชิตถาวร และ เฉลิมชาติ มานพ
6 วงจรควบคุมค่าตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบ ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิและ สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ DV-CCTA เพียงตัวเดียว
กังวาล พยัคฆกุล ธาดา คำแดง และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
7 การศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการเบรก
กุลยศ สุวันทโรจน์ ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี และ ศุภชัย หลักคำ
8 การติดตามการเคลื่อนที่ของกล้องด้วยภาพความลึกและภาพขาวดำ
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
9 การประเมินสภาพปัญหาด้านความมั่นคงของชุดซอฟต์แวร์วีโอไอพีแบบโอเพนซอร์ซ
คธาวุฒิ จันบัวลา และ สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
10 ขั้นตอนวิธีการสำหรับการให้ค่าเรตติ้งและการวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจาร
เกรียงกมล คำมา และ จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
11 ระบบสกัดความรู้จากบทวิจารณ์โรงแรมออนไลน์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร ธรา อั่งสกุล และ จิติมนต์ อั่งสกุล
12 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรม QFD Tool เพื่อการแปลงความต้องการของ ลูกค้าให้เป็นรูปทรงผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ขนาดกลางและขนาดย่อม
อนันตกุล อินทรผดุง
13 การหาค่าพารามิเตอร์ทางเจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอน สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พรไพลิน อามีน และ วนิดา รัตนมณี
14 แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับ การวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ ปริญญา พัฒนวสันต์พร และ สมยศ เชิญอักษร
15 การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นค่าพิสัยควอร์ไทล์
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ และ ทองคำ ไม้กลัด
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่า ของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบลมร้อน
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ และ กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
17 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ
อมรรัตน์ ชุมภู และ ชาติชาย อัศดรศักดิ์
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการผลิต สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สุทธิ สินทอง และ สุเทพ บุตรดี
19 การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ไพโรจน์ สถิรยากร และ พิสิฐ เมธาภัทร
20 การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการขยะของผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
วีระภัทร ปิณฑะแพทย์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ วิเชียร เกตุสิงห์ และ สักรินทร์ อยู่ผ่อง
21 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟไพโรไลซิสสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สุขสันต์ อมรรักษา และ แอ๊ปเปิ้ล แจ่มจำรัส
22 กล้องและเซนเซอร์ พีเอ็มดี: ความเป็นมา หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
23 เทคโนโลยีการลดความชื้น
ระวิน สืบค้า
24 วัสดุนาโนกับการพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับ
จงดี ธรรมเขต เเละ เพริศพิชญ์ คณาธารณา
25 หนึ่งศตวรรษของตัวนำยวดยิ่ง
ฐิติพงศ์ เครือหงส์
 
หน้าหลัก ติดต่อ