|  
จำนวนบทความ/งานวิจัยมีทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
บทความ/งานวิจัย
1 การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก
ธรรมมา เจียรธราวานิช
2 ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน
สยาม แกมขุนทด พานิช วุฒิพฤกษ์ สันชัย อินทพิชัย และ พิทยา แจ่มสว่าง
3 ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
เอกกมล บุญยะผลานันท์ และ มีชัย โลหะการ
4 วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์
มนตรี สมดุลยกนก
5 วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
6 วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA
อิทธิพล กันศิริ และ มนตรี คำเงิน
7 การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว
อวยชัย วงศ์รัตน์ ปฏิภาณ จุ้ยเจิม และ พยูร เสนทองแก้ว
8 การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์
ณัฐชัย โยธาบริบาล และ ปารเมศ ชุติมา
9 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสมดุลการผลิต: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์
ปาริกชาติ แก้วมณี และ อรรถกร เก่งพล
10 การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทยด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้ตัดสินใจ
รังสิพรรณ มฤคทัต
11 พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์
กฤตยา ทองผาสุข และ ทิพยา จินตโกวิท
12 การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค
อมราภรณ์ แก้วชะฎา และ ธนพร ไวพานิชการ
13 การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ
ผะอบ พวงน้อย นาตยา แก้วใส สมชาติ เลิกบางพลัด โปรดปราณ ชลสาคร และ อัจฉรา สังขยุทธ
14 ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
15 ช่วงความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ โดยวิธีโบเน็ต และวิธีบูตสแตรป
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์
16 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 58
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 
หน้าหลัก ติดต่อ